REGLAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR

 • Els alumnes comensals estaran sempre sota la supervisió del monitor/a.
 • Tots els alumnes comensals estaran integrats en alguna activitat  programada del centre i sota la custòdia dels monitors.
 • Tots els pares-mares que es troben en algun d’aquestos supòsits tenen l’obligació de comunicar-ho a l’encarregat de menjador:

–    Si el seu fill/a pateix una al·lèrgia.

–    Si el seu fill/a necessita medicació.

–    A l’efecte d’eixida, en cas de separació, comunicar qui dels cònjuges té la custòdia en horari escolar.

 • Els pares no han d’interrompre als educadors en el temps d’estar amb els xiquets, va en perjudici dels mateixos. Si es vol fer ús d’aquest dret, s’ha de fer amb una notificació, a través del xiquet/a, dirigida a la direcció del centre o acudint el dia assenyalat per a poder parlar amb el monitor.
 • Tota baixa definitiva del menjador haurà de ser comunicada per escrit amb deu dies d’antelació.
 • Donar d’alta, durant el curs, a nous comensals, dependrà de l’existència o no de places lliures.


 • Qualsevol alumne/a comensal, o els seus pares o els representants legals, podran presentar les seues queixes, suggeriments o opinions a la direcció del centre perquè siguen traslladades als òrgans pertinents.
 • Tot alumne/a podrà sol·licitar, amb un dia d’antelació i amb causa justificada, una dieta alternativa o de règim a l’encarregat o la direcció del centre, així com els dies que farà ús de la mateixa perquè aquest efectúe la demanda a l’empresa contractada pel centre.
 • En aquells casos en què, per faltes de disciplina contemplades pel RRI o en aquestes normes, algun alumne/a quedara temporalment exclòs del servici de menjador, les famílies dels alumnes tindran dret:

–    A rebre notificació escrita amb tres dies d’antelació.

–    A la devolució de l’import de la minuta, no a la part de despeses.


 • És imprescindible per a poder fer ús d’aquest servici, facilitar un número de mòbil que estiga operatiu al llarg de tota la jornada escolar. Si canvia de número ha de comunicar-ho immediatament al centre.
 • El xiquet/a que siga arreplegat pels seus pares abans de menjar (perquè ha d’anar al metge o per un altre motiu), no tornarà al centre fins a l’hora d’inici de la sessió de la vesprada.
 • Els familiars hauran d’abonar la quota mensual en el compte corrent del centre, durant els cinc primers dies de cada mes o els cinc següents a la normalització de les classes, després d’un període vacacional. De no fer-ho d’aquesta manera, el comensal quedarà sense servici de menjador fins a abonar l’import corresponent.
 • Els alumnes/as que no assisteixen al col·legi a primera hora del matí, no tindran dret a la prestació del servici de menjador, llevat que siga una circumstància degudament justificada i en aquest cas hauran de comunicar el retard telefònicament al centre abans de les 9:15 hores i presentar posteriorment el justificant corresponent.
 • Quan un alumne/a falte al menjador per motiu degudament justificat (justificant mèdic) per un espai superior a dos dies consecutius, tindrà dret a la devolució de l’import de la minuta, no a la part de despesa fixa mensual (aquells que reba l’empresa per personal de cuina, educadors, neteja, etc). Aquest import li serà descomptat de la quota del següent mes. Si es tracta de l’últim mes del curs, se li abonarà aquest import mitjançant un xec bancari.