ORGANITZACIÓ

El CEIP GASPAROT està organitzat d’acord amb la legislació actual que estableix el funcionament dels centres d’educació infantil i primària.

Els òrgans de govern del centre són:

  • Òrgans unipersonals: directora, cap d’estudis i secretària.
  • Òrgans col.legiats: consell escolar i claustre de professors.

L’actuació dels òrgans de govern té com a objectiu:

  • Vetlar pel desenvolupament de les activitats d’acord amb els principis i valors de la Constitució, per l’efectiva consecució dels fins de l’educació i per la qualitat de l’ensenyament.
  • També garantiran l’exercici dels drets reconeguts als alumnes, professors, pares d’alumnes i personal d’administració i servicis i vetlaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres de la Comunitat Educativa en la vida del centre, de la seua gestió i en la seua avaluació.