Matrícula telemàtica/ Matrícula telemática

ALUMNAT

#Matriculació: Activem el web telematricula.es per a tramitar l’admissió telemàtica per al curs 2020-2021 des de casa.

👩‍💻 Matricula els teus fills i filles de manera ràpida i senzilla seguint els passos d’aquest portal web.

❓ Com genere la clau d’admissió? Com puc saber més sobre els centres?

💬 La resposta a aquestes qüestions i moltes més també les trobaràs al nostre web.

Web
ℹ Tota la informació ací

 

ALUMNADO
#Matriculación:

Activamos el web telematricula.es para tramitar la admisión telemática para el curso 2020-2021 desde casa.

👩‍💻 Matricula tus hijos e hijas de manera rápida y sencilla siguiendo los pasos de este portal web.

❓ ¿Cómo genero la clave de admisión?
¿Cómo puedo saber más sobre los centros?

💬 La respuesta a estas cuestiones y muchas más también las encontrarás en nuestro web.

Web

ℹ Toda la información aquí

Matrícula2020-2021

#Matrícula2020-2021
El proper dilluns, 8 de juny, començarà el període de matrícula per a alumnes  nous i noves al centre.
La promoció d’infantil a primària es realitza automàticament sense haver de fer cap tràmit administratiu (excepte l’informe mèdic que us anirem informant, no cal entregar-lo en aquest període).

Segons el Decret llei 2/2020, en el seu Article 5. Tramitació electrònica del procediment d’admissió alsensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària…
1. Es tramitarà de manera electrònica. L’Administració educativahabilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que nodisposen de mitjans electrònics.

3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

6. En el procediment d’admissió podran usar els següents sistemes sol·licitud d’admissió:
📲 Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i CertificacióElectrònica de la Generalitat (ACCV).

📲 Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

Per aquest motiu us aconsellem us descarregueu una d’aquestes tres opcions per a tramitar:

🌐Clave PIN (Android)

🌐Clave PIN (Apple)

🌐Com obtindre certificat electrònic?

#Matrícula2020-2021
El próximo lunes, 8 de junio, empezará el periodo de matrícula para alumnos y alumnas nuevas en el centro.
La promoción de infantil a primaria se realiza automáticamente sin tener que hacer ningún trámite administrativo (excepto el informe médico que os iremos informando, no hay que entregarlo en este periodo).

Según el Decreto Ley 2/2020, en su Artículo 5. Tramitación electrónica del procedimiento de admisión a
las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria…

1. Se tramitará de forma electrónica. La Administración educativa
habilitará puntos de atención al usuario para aquellas personas que no
disponen de medios electrónicos.

3. En el momento de formular la solicitud no se requerirá la aportación
de la documentación acreditativa de las circunstancias declaradas.

6. En el procedimiento de admisión podrán usar los
siguientes sistemas solicitud de admisión:
📲 Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación
Electrónica de la Generalitat (ACCV).

📲 Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve.

Por este motivo os aconsejamos os descarguéis una de estas tres opciones para tramitar:

🌐Clave PIN (Android)

🌐Clave PIN (Apple)

🌐¿Cómo obtener certificado electrónico?

Matricula2020/2021

MATRICULA2020/2021
Termini d’admissió en infantil i Primària (sols per a nous i noves alumnes):

· Del 8-16 de juny.

Pròximament instruccions del procés i tràmit telemàtic.
Punts d’admissió presencial dins del cada municipi.

Tota la informació estarà a la nostra web:
http://www.ceipgasparot.com

Per conèixer més del nostre centre clic ací
Per a qualsevol dubte ceipgasparot@ceipgasparot.com

 

MATRICULA2020/2021
Plazo de admisión en infantil y Primaria (sólo para nuevos alumnos y nuevas alumnas):

8-16 de junio.

Próximamente instrucciones del proceso y trámite telemático.
Puntos de admisión presencial dentro del cada municipio.

Toda la información estará en nuestra web:
http://www.ceipgasparot.com/

Para conocer más de nuestro centro haz clic aquí.
Para cualquier duda ceipgasparot@ceipgasparot.com