Eleccions al Consell Escolar. Informació als pares i mares d’alumnes.

El proper dijous 21 novembre són les eleccions al Consell Escolar sector pares del centre CEIP Gasparot.

COM ES POT VOTAR ?

Podem fer-ho de dues maneres:

  1. Venint personalment al centre previst de DNI el dijous dia 21 de novembre en horari de 9:00 a 11:00 i de 13:00 a 15:30 hores.
  2. Anticipant el seu vot

Si tria aquesta segona opció, a partir del dimarts 12 de novembre podran arreplegar la documentació necessària en la  consergeria del Centre.

La documentació inclou:

   Un sobre gran on s’adjuntarà:

          – Una fotocòpia del DNI, passaport, o carnet de conduir o equivalent

          – Un sobre menut que contindrà la papereta amb el nom de tots els candidats que hi es presenten.

– Una Autorització que emplenarà l’interessat.

 

Per complimentar correctament la papereta podrà triar fins un màxim de tres candidats assenyalant amb una creu a cadascú d’ells.

Segons la normativa vigent els sobres hauran d’arribar a la mesa electoral, organitzada a tal efecte, signats per l’elector en la solapa amb l’autorització (inclosa en la documentació) i grapada al sobre.

Els dies i horari per poder efectuar aquesta segona modalitat de vot són del 15 a  el 21 de novembre, de 9.00 a 10:00 a la secretaria del centre.

Sols es comptabilitzaran els vots que arriben a la Mesa Electoral abans de l’ inici de l’escrutini, és a dir, abans de les 15:30 hores.

A QUI PODEM VOTAR?

Només podran ser escollits/des com a representants del Consell Escolar aquells/es pares i mares que hagen presentat la seua candidatura abans de les 14:00 hores del dia 30 d’octubre i haja sigut acceptada per la Junta Electoral.

      * El Cens es troba penjat al tauló d’anuncis del Centre, per tant caldrà revisar-lo per comprovar que les seues dades apareixen correctament.

 (Si vostè  no apareix en el cens o no s’identifica adequadament no podrà exercir el seu dret a vot. Per tal de solucionar aquest problema deurà acudir a la secretaria del centre).

 

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR. INFORMACIÓN A LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS.

El próximo jueves 21 de noviembre son las elecciones al Consejo Escolar sector padres del CEIP Gasparot.

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR?

Pueden hacerlo de dos maneras:

 1. Viniendo personalmente al Centro provisto de DNI el jueves día 21 de noviembre de 9:00 a 11:00 y a 13:00 a 15:30h.

 2. Anticipando su voto.

Si elige ésta segunda opción, a partir del martes 12 de noviembre podrán recoger la documentación necesaria en la conserjería del Centro.

La documentación incluye:

  Un sobre grande donde se adjuntar:

– Una fotocopia del D.N.I., pasaporte, o carnet de conducir o equivalente

– Un sobre pequeño que contendrá la papeleta con el nombre de todos los candidatos que se presenten.

– Una Autorización que cumplimentada el interesado/a.

 

Para cumplimentar correctamente la papeleta podrá elegir hasta un máximo de tres candidatos señalando con una cruz a cada uno de ellos.

Según la normativa vigente los sobres deberán llegar a la mesa electoral, organizada a tal efecto, firmada por el elector en la solapa con la autorización (incluida en la Documentación), grapada al sobre.

Los días y horario para poder efectuar ésta segunda modalidad de voto son del 15 al 21 de noviembre, de 9.00 a 10:00 en la  secretaría del centro.

Solamente se contabilizarán los votos que lleguen a la Mesa Electoral antes del inicio del escrutinio, es decir, antes de las 15:30 horas.

¿A QUIEN PODEMOS VOTAR?

Solo podrán ser elegidos/das como representantes del Consejo Escolar aquellos padres y madres que hayan presentado su candidatura antes de las 14:00 horas del 30 de octubre y haya sido aceptada por la Junta Electoral.

*El Censo está colgado en el tablón de anuncios del Centro, por lo tanto será necesario revisarlo para comprobar que sus datos aparecen correctamente.

(Si usted no aparece en el censo o no se identifica adecuadamente no podrá ejercer su derecho a voto. Para solucionar este problema deberá acudir a la secretaria del centro).

Firma de la construcció del nou CEIP Gasparot

Hui, 14 de novembre de 2019, ha estat una data molt important per a tots nosaltres. Una delegació de Conselleria d’Educació (Director general d’infraestructures, assessor i arquitecte), Ajuntament de La Vila Joiosa (alcalde i regidors), empresa constructora, representants de l’AMPA i del col·legi han estat al centre i després als terrenys on estarà el nou CEIPGasparot, on s’ha realitzat i formalitzat la firma de la construcció del nou CEIP GASPAROT.

Amb aquesta signatura, ara sí!! Comença la construcció on el plaç marcat de construcció són d’uns 10 mesos.

La Vila Joiosa, en general, i la comunitat educativa del CEIP Gasparot estem d’enhorabona!!!

 

Hoy, 14 de noviembre de 2019, es una fecha muy importante para todos nosotros y nosotras. Una delegación de Consellería de Educación (Director general de infraestructuras, asesor y arquitecto), Ayuntamiento de La Vila Joiosa (alcalde y concejales), empresa constructora, representantes de la AMPA y del colegio han estado en el centro y después en los terrenos donde estará el nuevo CEIPGasparot, donde se ha realizado y formalizado la firma de la construcción del nuevo CEIP GASPAROT.

Con esta firma, ¡ahora sí! Empieza la construcción donde el plazo marcado de construcción son de unos 10 meses.

Villajoyosa, en general, y la comunidad educativa del CEIP Gasparot estamos de enhorabuena!!!

Campanya de recollida de roba i sabates

Des del CEIP Gasparot tornem a participar en una campanya solidària amb recollida de roba i sabates per a portar a orfenats d’Àfrica.

A partir d’avui fins a principis de desembre el col·legi serà centre de recollida, i així, poder ajudar i posar un xicotet gra d’arena, per als xiquets i xiquetes que en aquest moment viuen en condicions desfavorables.
(En cas de necessitar bosses podeu sol·licitar al centre)

Gràcies!!! 💪
#GasparotSolidari

 

Campaña de recogida de ropa y zapatos
Desde el CEIP Gasparot volvemos a participar en una campaña solidaria con recogida de ropa y zapatos para llevar a orfanatos de África.

A partir de hoy hasta principios de diciembre, el colegio será centro de recogida, y así, poder ayudar y poner un pequeño grano de arena, para los niños y niñas que en este momentos viven en condiciones desfavorables.
(En caso de necesitar bolsas podéis solicitar en el centro)

¡Gracias! 💪
#GasparotSolidario