Instruccions per a accedir a la Web Família

La direcció d´accés a la Web família és https://familia.edu.gva.es

Per a tindre accés a esta informació, és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l´alumne o alumna i donar-se d´alta en este servici.

PASSOS:

 1. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla.
  Model sol·licitud accés a Web Família, PDF de 459 Kb
 2. Omplir i entregar personalment en el centre l´imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o ambdós pares o tutors; en eixe cas, cada un d´ells haurà d´omplir i firmar una sol·licitud.
  No cal renovar la sol·licitud cada any, s´entén que mentres estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servici. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-ho. Per tant, si ja la va sol·licitar l´any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assistixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cada un d´ells.
 3. Activació de l´accés:
  • 3.1. En cas d´haver sol·licitat accés a Web família, l´aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l´accés.
  • 3.2. Per a accedir a la pàgina haurà d´introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.

 

La dirección de acceso a la web familia es https://familia.edu.gva.es.

Para tener acceso a esta información es necesario ser padre, madre, tutor/a legal del alumno o alumna y darse de alta en este servicio. 

PASOS:

 1. Descargar la solicitud correspondiente. También la podrá solicitar en el centro docente en el que está matriculado su hijo o hija. Model sol·licitud accés a Web Família, PDF de 459 Kb
 2. Rellenar y entregar personalmente en el centro el impreso de solicitud. La solicitud puede realizarla uno o los dos padres o tutores legales. En ese caso, cada uno de ellos deberá rellenar y firmar la solicitud. No es necesario renovarla cada año, se entiende que mientras sus hij@s estén matriculados en el mismo centro dispondrán de ese servicio. Únicamente si se matricula otro miembro de la unidad familiar deberá solicitarlo. Por lo tanto, si ya solicitó el acceso el curso anterior no es necesario volver a solicitarlo. Si sus hijos/as asisten a diferentes centros deberá solicitarlo en cada uno de ellos.
 3. Activar el acceso:
  1. En caso d ehaber solicitado el acceso a web familia, la aplicación ITACA le notificará a través de su correo electrónico la contraseña de acceso.
  2. Para acceder a la página deberá introducir como usuario su NIF y la contraseña de acceso que haya recibido. Ésta podrá cambiarla en su primera conexión o posteriormente. 

 

Ajudes menjador, transport i xarxa llibres 2018/19

Ja està disponible la informació relativa a menjador, transport i xarxa llibres per al proper curs 2018/19.

——————————————-

Ya está disponible toda la información relativa a comedor, transporte y «xarxa llibres» para el próximo curso 2018/19.